Algemene voorwaarden

Lees deze 'Algemene voorwaarden voor online aankopen' zorgvuldig door voordat u producten of diensten bestelt bij Eyefashion Ermelo. Hierin wordt uiteengezet onder welke voorwaarden Eyefashion Ermelo alle op de website aangeboden producten en diensten voor u beschikbaar maakt.

Om producten en diensten te bestellen dient u akkoord te gaan met en bent u verplicht zich te houden aan deze 'Algemene voorwaarden voor online aankopen'. 

 

1 - Algemeen

1.1. Deze Algemene voorwaarden voor online aankopen zijn van toepassing op alle bestellingen die online worden gedaan via www.eyefashionermelo.nl ("de Website").

1.2. Het producten- en dienstenaanbod op de Website wordt geleverd door een van de Nederlandse winkels in Nederland die u gedurende het bestelproces selecteert, welke winkel partij zal zijn bij de koop- of dienstenovereenkomst die met u wordt gesloten (hierna te noemen: "Eyefashion Ermelo"). Eyefashion Ermelo zal u de bestelde producten of diensten leveren.

1.3. Indien u vragen heeft over uw bestelling of de Website, neem dan contact op met Eyefashion Ermelo; e-mail: info@eyefashionermelo.nl;
telefoon: +31 341 557 181.

 

2 - Een bestelling plaatsen

2.1. U kunt bestellingen plaatsen op de website. Een dergelijke bestelling zal gelden als een aanbod van u aan Eyefashion Ermelo om de producten of diensten van Eyefashion Ermelo af te nemen. Eyefashion Ermelo zal de ontvangst van uw bestelling zo spoedig mogelijk bevestigen door u per email een ontvangstbevestiging te sturen.

2.2. Er zal sprake zijn van een overeenkomst voor de levering van producten of diensten nadat Eyefashion Ermelo uw bestelling heeft aanvaard en dit aan u heeft bevestigd. De aanvaarding van uw bestelling door Eyefashion Ermelo wordt geacht te zijn gerealiseerd op het moment dat Eyefashion Ermelo u per email heeft bevestigd dat de producten zijn verstuurd of de diensten zijn of zullen worden geleverd. Er komt dan een overeenkomst tot stand voor de producten of diensten waarvan de verzending of levering in de voorgaande email is bevestigd ("Overeenkomst"). Eyefashion Ermelo zal u op de hoogte brengen van deze bevestiging in dezelfde email die ontvangstbevestiging bevat zoals voorzien in artikel hierboven. Eyefashion Ermelo zal in u in elk geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling bevestigen of zij uw bestelling al dan niet heeft aanvaard.   

2.3. Eyefashion Ermelo kan uw bestelling weigeren. In dat geval komt er geen Overeenkomst tot stand. Eyefashion Ermelo kan bijvoorbeeld uw bestelling weigeren indien uw betaalgegevens onjuist zijn of Eyefashion Ermelo deze niet heeft kunnen verifiëren. 

2.4. Tijdens het verwerken van uw bestelling wordt u per e-mail op de hoogte gehouden indien een van de bestelde producten of diensten niet beschikbaar is of indien er een probleem is met uw bestelling of betaling.

2.5. Indien bepaalde bestelde producten of diensten (om wat voor reden dan ook) niet beschikbaar zijn of niet kunnen worden geleverd, kan Eyefashion Ermelo u alternatieve producten of diensten van vergelijkbare kwaliteit en prijs aanbieden. Indien Eyefashion Ermelo geen alternatieven kan aanbieden of indien u dergelijke alternatieven niet wenst, kan Eyefashion Ermelo uw bestelling (deels) annuleren. Eyefashion Ermelo stort uw betaling terug binnen 10 dagen na de datum waarop Eyefashion Ermelo uw bestelling heeft ontvangen. Eyefashion Ermelo betaalt het bedrag terug via dezelfde betalingsmethode die u gebruikte bij de bestelling.

2.6. Met de functie "Mijn account" kunt u de status van lopende bestellingen controleren en nieuwe bestellingen via de Website plaatsen zonder dat u opnieuw uw gegevens moet registreren. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en het juiste gebruik van uw wachtwoord en dient al het redelijke te doen om te zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk blijft.

2.7. Bij het plaatsen van een bestelling inzake brillen of contactlenzen dient u te bevestigen dat:

  • u over een actuele oogmeting / contactlensspecificatie beschikt, afgegeven door een opticien of optometrist van Eyefashion Ermelo voor de contactlenzen die u wilt bestellen. U bent zelf verantwoordelijk voor de (juistheid van) de oogmeting indien deze oogmeting niet afkomstig is van een opticien of optometrist van BEyefashion Ermelo.
  • de gegevens met betrekking tot de toestand van uw ogen die u opgeeft overeenkomen met de gegevens die te vinden zijn in uw oogmeting/ contactlensspecificaties,
  • u geen reden kent waarom de contactlenzen die u wilt bestellen niet geschikt voor u zouden zijn,
  • u geen ongemak ervaart van de contactlenzen die u momenteel volgens uw contactlensspecificatie draagt,
  • de bestelde contactlenzen voor uzelf zijn en die voorzien in uw behoeften en niet van andere persoon,
  • u bestellingen mag plaatsen.

 

3 - Prijzen & betaling

3.1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Eventuele leveringskosten worden, indien van toepassing, weergegeven op de Website. De prijzen van producten en eventuele kosten zijn zoals aangegeven. Prijzen en kosten kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar eventuele wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor Eyefashion Ermelo aan u al een ontvangstbevestiging heeft gestuurd als genoemd in art. 2.1 hierboven.

3.2. Volledigheidshalve, Eyefashion Ermelo behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde en te leveren producten totdat Eyefashion Ermelo volledige betaling heeft ontvangen voor deze producten.

3.3. Voor online aankopen gelden andere promoties dan in de fysieke winkel van Eyefashion Ermelo. Tevens kan Eyefashion Ermelo niet garanderen dat een eventuele claim bij uw zorgverzekeraar met succes kan worden gedaan.

3.4. Op de Website staan de verschillende betaalmethoden waarmee u uw bestellingen kunt betalen.

 

4 – Conformiteit en garantie

4.1. Eyefashion Ermelo brengt u in herinnering dat de aan u afgeleverde producten aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.

 

5 – Levering en inspectie van de producten
5.1. Bij de bestelling van producten gaat Eyefashion Ermelo over tot verzending van de producten zodra Eyefashion Ermelo de (eerste) betaling(stermijn) heeft ontvangen. Eyefashion Ermelo doet haar best om de producten binnen de aangegeven levertermijn bij u te bezorgen. De aangegeven levertermijn is echter slechts een schatting. Echter, Eyefashion Ermelo zal de producten in ieder geval binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst leveren.

5.2. Producten worden met de standaardpost verzonden naar het door u opgegeven adres. Ter voorkoming van onduidelijkheid, omdat de producten gezien hun afmetingen niet door de meeste brievenbussen zullen passen, dient u (of een door u aangewezen derde) thuis te zijn om de producten in ontvangst te nemen.

5.3. De leverdatum van een product is de datum waarop het product is afgeleverd bij uzelf of op het door u opgegeven afleveradres. Voor contactlenzen kunt u ook een specifieke Eyefashion Ermelo winkel uitkiezen als afleveradres. In dat geval is de leverdatum de datum waarop u het product afhaalt bij die winkel.

5.4. Wij verzoeken u de producten zo snel mogelijk na aflevering te controleren op eventuele schade, gebreken of afwijkingen. In het geval van problemen met de producten verzoeken wij u contact op te nemen met Eyefashion Ermelo.

6 - Recht van ontbinding ("herroepingsrecht") en retourbeleid

6.1. U kunt een Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, na:

a. bij een Overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten;
b. bij een Overeenkomst tot koop van producten:

1°.de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen;
2°.de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
3°.de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
4°.de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen voor een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode.

U oefent het hiervoor genoemde ontbindingsrecht uit door binnen de genoemde termijnen het ingevulde modelformulier voor ontbinding (zie hieronder) te zenden of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan Eyefashion Ermelo.

U dient onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na het uitbrengen van de hiervoor genoemde verklaring de door u ontvangen producten terug te zenden (Eyefashion Ermelo, Stationsstraat 95, 3851 NC, Ermelo)  of aan Eyefashion Ermelo te overhandigen. U zult de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product dragen (u kunt de producten ook gratis brengen naar en retourneren in de fysieke winkel).

Eyefashion Ermelo betaalt het betreffende betaalde bedrag aan u terug binnen 14 dagen nadat Eyefashion Ermelo uw ontbindingsverklaring zal hebben ontvangen. Ter volledigheid, u kunt pas nakoming van het voorgaande vragen op het eerste van de navolgende momenten:
- zodra Eyefashion Ermelo de producten heeft ontvangen
- zodra u heeft aangetoond dat u de producten hebt teruggezonden.

Voor de goede orde, u zult slechts aansprakelijk zijn voor een eventuele waardevermindering van het product als uw behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

6.2. Het ontbindingsrecht is evenwel uitgesloten voor producten
a) die door Eyefashion Ermelo tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties opgegeven door uzelf, b) die speciaal voor u zijn vervaardigd en dus duidelijk van persoonlijke aard zijn.

Onder het bepaalde in a) en b) wordt mede begrepen een bril met op sterkte geslepen glazen. Met andere woorden, dit ontbindingsrecht is niet van toepassing op brillen met op sterkte geslepen glazen.

Echter, als een gebaar van Eyefashion Ermelo, indien u niet blij bent met uw bril met op sterkte geslepen glazen kunt u deze aan Eyefashion Ermelo retourneren en uw aankoopbedrag terugontvangen. U dient binnen een periode van 14 dagen na levering de bril hetzij per post te retourneren aan Eyefashion Ermelo, Stationsstraat 95, 3851 NC, Ermelo (waarvan u de kosten draagt) hetzij in persoon in de winkel te retourneren (gratis). U hebt hiervoor de ontbindingsverklaring niet nodig. 

Ter voorkoming van onduidelijkheid, het voorgaande doet niets af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot een consumentenkoop indien de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden.

6.3. Onverminderd artikel 6.2 en 6.3 geldt voor Contactlenzen abonnementen het volgende. U kunt een bestelling of Herhalingsbestelling annuleren door Eyefashion Ermelo, binnen 30 dagen na de (laatste) levering van de producten van die bestelling of herhalingsbestelling te bellen op +31 341 557 181 of Eyefashion Ermelo een e-mail of brief te sturen met het verzoek de bestelling of Herhalingsbestelling te annuleren onder vermelding van de producten die u wilt retourneren, de datum van de bestelling of Herhalingsbestelling, de leverdatum van de betreffende producten en uw naam en adres (u hebt hiervoor de ontbindingsverklaring niet nodig).

In dat geval dienen de producten, alsook de verpakking, in dezelfde toestand te verkeren (verpakt, verzegeld) als op het moment van levering en moeten ongebruikt zijn. Indien de producten op moment van aflevering beschadigd zijn, gebreken of afwijkingen vertonen, kunt u ook een verzoek om vervanging van de producten indienen. Neemt u daarvoor contact op met Eyefashion Ermelo. 

U kunt uw verzoek om annulering of vervanging versturen:

Binnen 14 dagen nadat u ons van de annulering op de hoogte hebt gesteld, moet u:

  • de producten terugsturen naar Eyefashion Ermelo, Stationsstraat 95, 3851 NC, Ermelo, of
  • deze afleveren in de winkel.

Zodra Eyefashion Ermelo de geretourneerde producten in goede orde heeft ontvangen, betaalt Eyefashion Ermelo het betreffende betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst aan u terug en worden eventuele automatische incasso-opdrachten voor openstaande termijnen in verband met de geannuleerde (herhalings)bestelling geannuleerd, tenzij u ons hebt verzocht de producten te vervangen en wij de producten kunnen vervangen.

Indien vervanging niet mogelijk is, stelt Eyefashion Ermelo u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Is vervanging wel mogelijk, dan ontvangt u zo snel mogelijk na ontvangst van de geretourneerde producten van Eyefashion Ermelo een e-mail over de geschatte leverdatum van de vervangende producten.

Ter voorkoming van onduidelijkheid, in geval de producten op het moment van levering beschadigd zijn, defecten of afwijkingen vertonen doet het voorgaande niets af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot een consumentenkoop indien de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden.

 

7. Links

7.1. Links naar andere websites en informatie van derden op de Website zijn uitsluitend gegeven ter informatie. De aanwezigheid van een link naar een andere website impliceert of benadrukt niet dat wij de producten of diensten van deze aanbieder onderschrijven. Wij hebben geen invloed op de inhoud van dergelijke sites en aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid, noch voor eventuele verliezen of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan of het vertrouwen dat u erin stelt.

 

8 - Privacy

8.1. Eyefashion Ermelo verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid. Lees het Privacybeleid zorgvuldig door zodat u weet hoe Eyefashion Ermelo met uw persoonlijke gegevens omgaat en deze gebruikt. Bij het plaatsen van een bestelling hebt u tevens ingestemd met een dergelijke verwerking en bevestigt u dat alle persoonlijke informatie die u hebt opgegeven correct is.

 

9 - Toepasselijk recht
9.1 Deze Algemene voorwaarden voor online aankopen en alle Overeenkomsten zullen worden beheerst door Nederlands recht.